Mitä on kasvun ajattelu?


Psykologian professori Carol S. Dweck on tutkinut pitkään lahjakkuuteen liittyviä uskomuksia ja niistä kumpuavia ajattelun malleja. Dweckin ja hänen kollegoittensa mukaan me ihmiset poikkeamme toisistamme sen suhteen, miellämmekö ihmisen peruslahjakkuuden pikemminkin synnynnäisenä ja muuttumattomana ominaisuutena vai joustavana ja muuntautuvana voimavarana.

Se, miten yksilö uskoo taitojen muodostuvan, vaikuttaa puolestaan hänen käsityksiinsä harjoittelun merkityksestä muutoksessa ja uuden oppimisessa.

Lahjakkuutta koskevien uskomusten merkitys on suurin silloin, kun taitojen harjoittelussa ja uuden oppimisessa kohdataan haasteita tai oppiminen ja muutos ovat vasta alkutaipaleella. Moni luovuttaa ja ajattelee, ettei pysty oppimaan jotakin uutta taitoa, koska oppiminen on hidasta tai vaatii oletettua enemmän töitä. Virheet ja takaiskut tuskin tuntuvat kenestäkään mukavalta, mutta muuttumattoman lahjakkuuskäsityksen näkökulmasta ne suorastaan lamaannuttavat.

Yhteisössä, jossa vallitsee muuttumaton käsitys lahjakkuudesta, saattaa esiintyä erityisen paljon sellaista vertailua ja kilpailua, jotka nakertavat yhteisön jäsenten tunnetta yhteenkuuluvuudesta ja hyväksytyksi tulemisesta, mahdollisuuksia ajatella luovasti tai oppia tehdyistä virheistä.

Kasvun ajattelun piirissä jokaisella  nähdään potentiaalia oppia ja kehittyä, mutta onnistumiseen on monta tapaa eikä lopputulos määrittele kenenkään arvoa ihmisenä. Tällaisessa ympäristössä kykenemme usein motivoitumaan ja oppimaan paremmin, toimimaan ja ajattelemaan joustavammalla ja luovemmalla tavalla sekä ylipäänsä tulemaan toimeen niin itsemme kuin muidenkin ihmisten kanssa.

Lahjakkuususkomuksilla onkin monenlaisia vaikutuksia paitsi yksilön elämään niin myös siihen, minkälaista tulevaisuuden koulua, työelämää tai vaikkapa valmennuskulttuuria rakennamme.

Kasvun ajattelu on taito, jota on mahdollista kehittää harjoittelemalla.

Lisäksi kasvun ajattelua voidaan tukea ryhmissä ja organisaatioissa niiden ilmapiiriä ja toimintatapoja kehittämällä.